Екологічні фактори середовища

Екологічними факторами зовнішнього середовища називаються певні властивості середовища проживання, що мають вплив на живий організм, зокрема, рослину. Ті елементи середовища, які індиферентні по відношенню до живих організмів, не розглядають як екологічні фактори, наприклад, інертний газ. Усі живі організми нерозривно прямо чи опосередковано взаємопов'язані з навколишнім простором. Екологічні фактори дуже широко варіюють у просторі та часі. Тому рослини постійно пристосовуються до умов середовища та регулюють роботу систем внутрішніх органів у відповідності зі значеннями конкретних екологічних факторів. Але не всі екологічні фактори мають рівноцінне значення у життєдіяльності певного виду рослин. Так, для більшості рослин-автотрофів інтенсивність освітлення за значимістю стоїть на першому місці, тоді як для грибів-гетеротрофів світло практично не впливає на швидкість протікання обмінних процесів. При цьому кожний вид рослин може існувати тільки при сукупності екологічних факторів з певною інтенсивністю дії в відповідному діапазоні величин. Так, для проростання насіння кавуна або кукурудзи необхідна температура +20- +25 градусів, а кропу або гороху - +8- +12 градусів. Вода також важливий екологічний фактор, адже існують вологолюбні або посухостійкі рослини. Чим більше інтенсивність дії якого-небудь екологічного чинника буде відхилятися від сприятливого значення, тим більше пригнічується життєдіяльність організму. Оптимальна інтенсивність дії певного екологічного фактора - найбільш сприятлива для підтримки процесів життєдіяльності рослин кожного конкретного виду.

Вплив екологічних факторів середовища можна розцінити як дію подразнювачих факторів, лімітуючих та модифікаторів. Подразнювачі фактори обумовлюють адаптивні зміни фізіологічних процесів рослини. Лімітуючі фактори створюють неможливі умови існування даного виду рослини у певному середовищі. Модифікатори провокують морфологічні та фізіологічні трансформації організмів рослин. Природно-екологічні фактори динамічні, непостійні, тому рослини піддаються впливу їх режимів, тобто послідовності змін за певний часовий проміжок. Слід зазначити, що рослини, пристосувавшись до життя в конкретних умовах, самі в процесі життєдіяльності перетворюють середовище свого проживання, а згодом забезпечують сталість умов середовища. Наприклад, ліси підтримують вологість грунту та забезпечують йому захист від руйнування, а рослинність боліт зволожує повітря та сприяє накопиченню води, яка живить невеликі річки та струмки. Також важливо те, що життєдіяльність рослин забезпечує сталість газового складу атмосферного повітря, а із залишків рослин утворюється перегній, вугілля, торф, нафта.

Класифікація екологічних факторів за природою походження: абіотичні (фактори неживої природи), біотичні (фактори живої природи) та антропогенні (діяльність людини). До абіотичних факторів відносять кліматичні (температура, тиск повітря, вологість), хімічні (концентрація солей у воді, кислотність, газовий склад повітря), фізичні (сонячна радіація, шум, магнітні поля, теплопровідність), орографічні (рельєф місцевості, висота над рівнем моря ), едафогенні (склад грунту, його повітропроникність, кислотність). Біотичні фактори обумовлені діяльністю живих організмів. Це фітогенні фактори, що виникають завдяки впливу рослин, зоогенні - тварин, мікробіогенні - мікроорганізмів, мікогенні - грибів. Антропогенні екологічні фактори умовно діляться на групи: фізичні, хімічні, соціальні та біологічні. Своєю господарською діяльністю людина докорінно змінює природне середовище. До фізичних антропогенних факторів відносять вплив на рослинний світ вібрації та шуму, поїздки в потягах та автомобілях, використання атомної енергії. Хімічні фактори - це застосування отрутохімікатів і мінеральних добрив, забруднення нашої планети промисловими відходами та вихлопними газами. Соціально-екологічні фактори обумовлені відносинами людей між собою та життям в суспільстві. Біологічні антропогенні фактори включають продукти харчування людини, мікроорганізми, середовищем існування яких є безпосередньо людина. Всі організми, що населяють нашу планету, повинні охоронятися людиною. Але особливе значення має збереження та відтворення світу рослин, адже від нього залежить життя на Землі.